Konto

Numer konta bankowego:

Instytut Psychoterapii i Pedagogiki

57 1030 0019 0109 8530 0037 7979